16 Απρ 2014

Επιστολή του Τιβέριου προς τον Πιλάτο μετά την Σταύρωση του Θεανθρώπου


Επιστολή του Τιβέριου προς τον Πιλάτο 
μετά την Σταύρωση του Θεανθρώπου


«Επειδή άδικον εψήφισας θάνατον κατά τού Ιησού, συμφωνήσας μετά τών φθονερών καί κακίστων Ιουδαίων, λαβών παρ' αυτών δώρα υπέρ τού τοιούτου θανάτου, διά ταύτα καγώ ούτω κατά σού διατάσσω όταν έλθης πρός με δέσμιος τού δούναι απολογίαν περί τής ψυχής ήν αναιτίως παρέδωκες είς θάνατον.»

Αλλ' ώ τής ανοησίας καί πωρώσεως, ότι τοιαύτα φοβερά σημεία καί θαύματα παρ' αυτού γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τοιούτον άνθρωπον ά θ ώ ο ν παραδούναι είς θάνατον. Τίς δέ σοι πεπωρωμένε καί βέβηλε καί πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε, δέδωκε τοιαύτην τόλμην καί εξουσίαν είς τοιούτο μέγα μισόθεον κίνημα, ίνα συμφωνήσης μετά τού πονηρού Συνεδρίου καί διεφθαρμένου λαού καί δώσης αυτοίς εξουσίαν τού τοιούτου θανάτου;

Δία γάρ κρίσιν επενεγκείν μέ δεί ταχέως, διότι ούτε κάν έγραψας πρώτον είς εμέ, περί τής υποθέσεως ταύτης, διά νά λάβης καί τόν εμόν θέλημα, άλλ' ότε ετέλεσας όσα καί ηθέλησαν, τότε μοι έγραψες τά κακώς τελεσθέντα, αλλ' ιδού γράφεις μοι καί τήν ανοησίαν σου αυτοθελήτως, λέγων μοι ότι από τούς θεούς ούς ημείς λατρεύομεν, μείζονα τούτων έργα καί θαύματα παρ' Αυτού τελεούμενα είδες. ''Ω τού φθόνου καί τής κακίας σας. Εί καί ώς Θεόν τούτον εδέξασθε, κάν ώς ιατρόν ούκ είχατε Αυτόν; Εγώ γάρ έξ' ακοής μόνον Τούτον μαθών καί τοιαύτα φοβερά καί εξαίσια σημεία καί θαύματα παρ' Αυτού γενόμενα ακούσας, κέκρικα τώ νο΄ί΄ μου μή είναι Αυτόν άνθρωπον μόνον, αλλά καί Θεόν. 

Τό γάρ αναστήσαι νεκρούς καί οφθαλμούς τυφλών ανοίξαι καί δαίμονας έξ ανθρώπων διώξαι καί παραλύτους ανορθώσαι, ταύτα Θεός μόνον δύναται ποιήσαι καί ουδείς άνθρωπος. Τίς γάρ άνθρωπος ήκουσε ποτέ τετραήμερον εγείραι καί οφθαλμόν τυφλού γεγενημένου ανοίξαι; Ταύτα γάρ ού μόνον έκ τής επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλώ μάλλον καί έκ μιάς γυναικός, ήτις πρό τινων ημερών ενταύθα ελθούσα ειπέ μοι ταύτα πάντα μετ' ακριβείας, κατήγετο δέ αύτη έκ τών ορίων Μάγδαλα, Μαρία καλουμένη μαθήτρια καί αυτή λέγουσα είναι τού Ιησού, ή οποία μεμαρτύρηκε διηγησάμενη ενώπιον τού πλήθους τά ύπ' Αυτού γεγονότα καί τά περί σού καί άλλα πολλά καί ότι εξέβαλε καί έξ αυτής επτά δαιμόνια τώ λόγω μόνω. Διά ταύτα λοιπόν ού δύναμαι παραβλέψαι τοιαύτην αδικίαν.

Ο συγγραφέας τής επιστολής όταν ζούσε ήταν ό πολιτικός καί θρησκευτικός άρχων όλου σχεδόν τού τότε Ρωμαϊκού κράτους ό ΤΙΒΕΡΙΟΣ πού βρισκόταν στό θρόνο από τό 14 μ.Χ. έως τό 36 μ.Χ., ό άνθρωπος πού έμεινε στό θρόνο περισσότερο από κάθε άλλο αυτοκράτορα τούς δύο πρώτους αιώνες, μετά τήν έλευση τού Κυρίου Ιησού Χριστού. Η επιστολή του αυτή απευθύνεται πρός τόν Πόντιο Πιλάτο, καί μέ αυτήν ό Τιβέριος τού αναγγέλλει τί αποφάσισε γι' αυτόν μετά τήν άδικη σταύρωση τού Θεανθρώπου.

Τό ντοκουμέντο αυτό βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τής Ρώμης καί τό πρωτότυπο αυτής είναι γραμμένο στή Λατινική γλώσσα.[1]Η επιστολή του Πιλάτου προς τον αυτοκράτορα Τιβέριο


Εισαγωγή

Η Ιουδαία υπήγετο στην κυριαρχία της Ρώμης. Και είχε, η Ιουδαία, τον εκάστοτε κυβερνήτη της. Στην εποχή του Χριστού κυβερνήτης ήταν ο Πιλάτος. Και αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Τιβέριος.

Έδρα του Πιλάτου ήταν η Καισαρεία της Παλαιστίνης. Όταν χρειαζόταν, πήγαινε και στα Ιεροσόλυμα. Κατά τις μεγάλες Ιουδαϊκές γιορτές βρισκόταν πάντα στα Ιεροσόλυμα προς πρόληψη και καταστολή των ταραχών. Τώρα, στη μεγάλη γιορτή του Πάσχα, βρισκόταν στην ιερή αυτή πόλη.

Διέμεινε στο φρούριο "Αντώνια", πού βρισκόταν δίπλα στο ναό του Σολομώντος. Και το φρούριο αυτό ήταν το "πραιτώριο", το μεγάλο Δικαστικό Μέγαρο.

Η επιστολή του Πιλάτου προς τον αυτοκράτορα Τιβέριο

Ο Πιλάτος, βάσει όσων άκουσε για Το Χριστό σχημάτισε περί Αυτού μία καλή εικόνα. Αυτό φαίνεται από μία επιστολή πού έστειλε ο ίδιος στον Τιβέριο, λίγο πριν τη Σταύρωση. Στην επιστολή του αυτή ομιλεί με θαυμασμό για Τον Χριστό. Το κείμενο αυτό διασώζεται στο "Αρχείο των Καισαρίνι" της Ρώμης.

Βέβαια δεν ξέρουμε, κατά πόσο είναι έργο του Πιλάτου. Εφόσον το περιεχόμενο του συμφωνεί απόλυτα με το πνεύμα και το γράμμα του αγίου Ευαγγελίου, καθώς και άλλων έξω – ευαγγελικών μαρτυριών, γιατί να την απορρίψουμε;

Γράφει στην Επιστολή:

"Σου κάνω γνωστόν ότι ζει εδώ ένας άνθρωπος εξαιρετικά ενάρετος, πού λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο λαός τον αποκαλεί προφήτη της αλήθειας και οι μαθηταί του λένε πώς είναι Υιός του Θεού, που έπλασε ουρανό και γη κι όλα όσα υπάρχουν και θα υπάρξουν στον κόσμο. Πραγματικά, Καίσαρ, καθημερινώς ακούγονται θαυμάσια πράγματα γι αυτόν τον Ιησού Χριστό! Με μία και μόνο λέξη του ξαναφέρνει στη ζωή νεκρούς και γιατρεύει αρρώστους".

"Έχει ανάστημα μέτριο, είναι πολύ ωραίος, κι η όψη του αποπνέει τόσο μεγαλείο, πού εμπνέει αγάπη μαζί και φόβο σ’ όσους τον αντικρίζουν. Τα μαλλιά του έχουν το χρώμα του ώριμου φουντουκιού είναι δηλαδή κοκκινωπά, πέφτουν ως τους ώμους και είναι χωρισμένα στη μέση τον κεφαλιού, καθώς το συνηθίζουν οι Ναζωραίοι. Το μέτωπό του, που φανερώνει ηρεμία και γαλήνη, είναι πλατύ – καμιά ρυτίδα ή κηλίδα δεν έχει στο ελαφρά ροδόχρωμο πρόσωπο του. Στη μύτη και στο στόμα του δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι, και το γένι του, που έχει το ίδιο χρώμα με τα μαλλιά, δεν είναι πολύ μακρύ, και χωρίζεται στη μέση. Το βλέμμα του είναι σεμνότατο και σοβαρό και Τα μάτια του πεντακάθαρα και φωτεινά".

"Το φέγγος, που, σαν να ξεχύνεται από έναν ήλιο, αστράφτει στο πρόσωπο του, είναι τέτοιο, ώστε κανένας δεν μπορεί να το αντικρίσει. Εκείνη η λάμψη σε κάνει να τρομάζεις, κι όταν συμβουλεύει και διδάσκει κλαίγοντας, εμπνέει την αγάπη και τον σεβασμό σε όλους. Λένε πώς δεν τον είδανε ποτέ να γελάει, παρά μόνο να δακρύζει πότε – πότε. Τα χέρια τον είναι πλαστικότατα. Η ομιλία τον είναι πολύ ευχάριστη, παρουσιάζεται όμως σπάνια και είναι πάντα γεμάτος μετριοφροσύνη όταν βρίσκεται με άλλους – τόσο στην έκφραση όσο και στους τρόπους. Είναι ο ωραιότερος άντρας που μπορεί να φαντασθεί κανείς, και μοιάζει εντελώς με τη Μητέρα του, που είναι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου".

"Κι αν, Μεγαλειότατε Καίσαρ, επιθυμείς να τον ιδείς, όπως έμαθα, γράψε μου το κι εγώ θα στον τον στείλω αμέσως. Όσο για τις γνώσεις του, κάνουν κατάπληξη σ’ ολόκληρη την Ιερουσαλήμ. Ξέρει κατά βάθος όλες τις επιστήμες, χωρίς ποτέ να σπουδάσει καμιά, και πεζοπορεί ξεσκούφωτος και χωρίς σαντάλια. Λένε πως τέτοιος άνθρωπος δε φάνηκε εδώ ποτέ, μήτε ακούστηκε… Πολλοί Ιουδαίοι πιστεύουν πως είναι Θεός αληθινός, άλλοι όμως τον κατηγορούν, ότι αντιστρατεύεται τούς νόμους της Μεγαλειότητας σου. Πολύ μ’ ενοχλούν οι κακόβουλοι αυτοί Εβραίοι. Κανένα δεν έβλαψε ποτέ αυτός ο άνθρωπος κι όλοι όσοι τον ξέρουν, βεβαιώνουν πώς μόνον ευεργεσίες έχει κάνει. Μολαταύτα, εγώ είμαι πρόθυμος να υποταχθώ σ’ ό,τι με διατάξει η Μεγαλειότητα σου.

Ιερουσαλήμ Ζ’ Ίνδικτιώνος, Νέα Σελήνη

Πιστότατος και ευπειθέστατος της Μεγαλειότητας σου.
ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ Έπαρχος της Ιουδαίας".[2]

Τόση καλή ιδέα είχε ο Πιλάτος για τον Χριστό. 
Παρόλο αυτό τον κάρφωσε στο Σταυρό !

Παραπομπές
1. Απόσπασμα από το βιβλίο Αβραάμ Μοναχού Αγιορείτου, www.stamoulis.gr
2. Από το βιβλίο: «Φρίξον Ήλιε» – Αρχμ. Βασιλείου Μπακογιάννη, εκδ. Τέρτιος, σελ. 35-37
3. Πηγή/επιμέλεια: Από το Στιγμιαίο στο Άπειρο / ifigeneia-georgiadou-math.blogspot.gr

Τό θαῦμα τῶν κόκκινων αὐγῶν 
τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς


Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτωλή και μετανοημένη γυναίκα που άλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού και τα σφούγγισε με τα μαλλιά της, αλλά ήταν γόνος πλούσιας και αρχοντικής οικογένειας από τα Μάγδαλα της Γενησαρέτ! Η αλλοίωση της Αλήθειας αυτής ξεκίνησε από Εβραίους και Παπικούς και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αδικίες της «ιστορίας»! Έτσι ξεκίνησε ο διασυρμός, τα βιβλία και οι άθλιες ταινίες!

   Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή όμως, υπήρξε και σωστά ονομάστηκε Ισαπόστολος, διότι πράγματι προσέφερε μεγάλο ιεραποστολικό έργο, ενώ υπήρξε και μαθήτρια κατόπιν του Αποστόλου Πέτρου!  Τα κήρυγμά της, που διακρινόταν για την γλυκύτητα και τη χάρη, την αγάπη και την πραότητα και ζέσταινε και γλύκαινε τις καρδιές, έκανε με τη βοήθεια του Θεού αμέτρητους ανθρώπους να ασπασθούν το Χριστιανισμό, μέχρι την Αίγυπτο, Συρία, Έφεσο, Ρώμη, Μασσαλία, ενώ υπήρξε η Απόστολος της Ζακύνθου!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΠΙΛΑΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ!

   Εκείνο όμως που περισσότερο είναι άγνωστο, είναι το γεγονός του απίστευτου θάρρους που είχε και αποφάσισε να πάει μαζί με τη Μαρία του Κλωπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον Αυτοκράτορα Τιβέριο για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα και Καϊάφα εναντίον του Ιησού!!!

   Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Καίσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου! Όταν δε φτάνει στο σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε:

   «Όλα να τα πιστεύσω για Αυτόν τον Ιησού. Αλλά για Ανάσταση πώς να πιστέψω»;

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΑΥΓΩΝ

   Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά και ο Καίσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει:

   «Να! Εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα, τότε και εγώ θα πιστέψω πως  ο Χριστός Αναστήθηκε»!

   Αμέσως τότε και αδίστακτα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά, που αστραπιαία και θαυματουργικά έγινα όλα κόκκινα! Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο λέγοντας:

   «Χριστός Ανέστη»! Και από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού! Διότι «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος»!

   Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στη Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα τον Πιλάτο, τον Άννα και τον Καϊάφα!!!

Ἀπό ἐδῶ ἔχουμε τό ἔθιμο τοῦ κόκκινου αὐγοῦ! Διότι «Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος»! Καί τά αὐγά πρέπει νά βάφονται κόκκινα καί μόνον.

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

   Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι πρωταίτιοι της  άδικης θανάτωσης του Ιησού και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη! Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν! Ξέρουν τι τους περιμένει! Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιόν ο ίδιος ο Αυτοκράτορας!

   Εν πλω και ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει υπό φρικτούς πόνους, οπότε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί !

   Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Καίσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με το νωπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα και να τον αφήσουν στον ήλιο!!!  Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα!

   Ο Καίσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε, πως ο Πιλάτος είχε πάρει τον άρραφο χιτώνα του Χριστού που είχε υφάνει η Παναγία και πως τον φορά!

   Πράγματι ο Αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος  Πιλάτος και όντως φανερώνεται ο άρραφος χιτώνας του Χριστού, που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες!!!

   Ο Καίσαρας γίνεται έξαλλος! «Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια;» ρώτησε και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο πως  «για το φόβο σου Καίσαρα?αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω»?

   «Μα αφού άθλιε είχες εξουσία να τον απολύσεις γιατί δεν τον απέλυσες»; τον ρώτησε ο Καίσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μια φυλακή έξω από την πόλη μέχρι να σκεφτεί  με ποιον τρόπο θα τον σκότωνε!

    Έτσι βασανιζόταν για καιρό ο Πιλάτος, θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του της Αγίας Ποπλίας να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμόμενος ότι ομολόγησε δημόσια πως ήταν αθώος ο Χριστός, θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε!

   Και ενώ μια μέρα βγήκε ο Αυτοκράτορας για κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θήραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής επάνω στον Πιλάτο?

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

   Προς το τέλος του βίου της και αφού κήρυξε σε ολόκληρη σχεδόν τη Μεσόγειο, έφτασε στην Έφεσσο, κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, φέρνοντάς του – όπως γράφει στο σχετικό βιβλίο της για την Αγία, η Ηγουμένη του Αγίου Ραφαήλ Μυτιλήνης Ευγενεία Κλειδαρά ? ένα ερυθρό λίθο από την Αποκαθήλωση του Ιησού, όπου διακρίνονταν καθαρά «σαν θρόμβοι τα δάκρυα της Θεομήτορος»!

   Όταν ήρθε η αγία ώρα να ξανασυναντήσει τον Κύριο εν τω ουρανώ, την ενταφίασαν στην είσοδο του σπηλαίου που αργότερα κοιμήθηκαν οι επτά παίδες!

   Οκτακόσια σχεδόν χρόνια αργότερα, το 890 μ.Χ., όταν ο αυτοκράτοράς μας Λέων ο Σοφός, έχτισε στην Κωνσταντινούπολη το λαμπρό Ναό του Αγίου Λαζάρου, μετέφερε με βαθύτατο σεβασμό, ο ίδιος στον ώμο του, μαζί με τον αδελφό του, το ιερό λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής από την Έφεσσο και το απέθεσε στη νέα περίλαμπρη Εκκλησία!

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ & ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

    Αμέτρητα είναι απ΄ αρχής τα θαύματα της γενναίας και πιστής μαθήτριας του Χριστού μας, ώστε με την προσευχή της και μωρό γεννήθηκε σε άτεκνο άρχοντα  της Μασσαλίας (αρχαίας ελληνικής αποικίας των Φωκαέων) και αναστήθηκαν άνθρωποι και χίλιες ευεργεσίες δίνει ο Θεός με την επίκληση της αφοσιωμένης Αγίας  Του!

   Μάλιστα ονομαστό είναι το προσκύνημα της Αγίας Μαρίας Μαγαδληνής στο Σκόπελο της Γέρας Λέσβου, όπου βρίσκονται ται περίφημα λαγούμια της (κατακόμβες) όπου και βρέθηκε θαυματουργικά με υπόδειξη της ίδιας, παλαιά θαυματουργή εικόνα της!

ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

    Ένα ακόμη συγκλονιστικό γεγονός, που αποδυκνείει όχι μόνο την ιερότητα, εντιμότητα και αγιότητα της  Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, είναι το Άγιο Χέρι της, που παρέμεινε άφθαρτο με τα δάχτυλα και τους τένοντες και διατηρείται θαυματουργικά ζεστό, σε αθερμοκρασία ανθρωπίνου σώματος, εδώ και 1900 σχεδόν χρόνια!!! Φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας ως πολύτιμος θησαυρός και δώρο Θεού στην Ορθοδοξία!

     Με όλα αυτά γίνεται αντιληπτό, το μέγεθος και η ποιότητα της αγιότητας της αφοσιωμένης μαθήτριας του Χριστού, που τόσο πολύ από την αρχή πολεμά ο αρχέκακος όφις, σπέρνοντας διαβολές  και ασχήμιες εναντίον της, για την πολλή και μεγάλη παρρησία που έχει προς τον Κύριο, για το ιεραποστολικό της έργο που άρπαξε από τα χέρια του χιλιάδες ψυχές, για το άφθαρτο χέρι της που λευτερώνει και ως τώρα χιλιάδες καρδούλες από τα δίχτυα του, για την παρθενία και πτωχεία που φύλαξε νικώντας τον στη γη, παρά τη μεγάλη αρχοντική ομορφιά και τα πλούτη της, συντρίβοντας όλα τα τεχνάσματα και τις παγίδες του! Και αφού στην εδώ ζωή δεν την νίκησε, προσπαθεί όπως  ξέρει να την «νικήσει» μετά «θάνατον», να τη διαβάλει στην ανθρωπότητα όλη και να εξαφανίσει τη μνήμη και την αγιότητά της!  Μα το άφθαρτο χέρι της Αγίας και τα θαύματά της που πολλαπλασιάζονται από το Θεό, όσο περισσότερο πολεμάται η μνήμη της και ο άμεμπτος βίος της, θα δώσουν και πάλι την πρέπουσα απάντηση και σε εκείνους που από άγνοια ή αμάθεια παρασύρονται και ιδίως σε κείνους που επίτηδες διαβάλουν μια από τις  αγιότερες γυναίκες του κόσμου!

    Την ευχή της να έχουμε και να πρεσβεύει για όλους μας, τα παιδιά  και το δρόμο μας και ας έχουμε ανοιχτά από εδώ και πέρα τα αυτιά μας για τα νέα θαύματα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που τόσο στη Γέρα, όσο και στη Σιμωνόπετρα, όσο και στην βόρεια Εύβοια και σε ολόκληρη την Ελλάδα και την απανταχού Ορθοδοξία  μας, θα δοξαστεί πολλαπλασίως από τον Δίκαιο Θεό! Αμήν. Πηγή: http://www.noiazomai.net/36.html

Ο μύθος της Μαγδαληνής
Μελέτη Θεόδωρος Ρηγινιώτης
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή η Ισαπόστολος εορτάζει στις 22 Ιουλίου.

Μια εμπεριστατωμένη εργασία που μας έστειλε ο αγαπητός θεολόγος Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης, του ιστολογίου μας «www.sophia-ntrekou.gr / Αέναη επΑνάσταση», η οποία ρίχνει φως στις αμφισβητήσεις στο άγιο πρόσωπο της Μαρίας Μαγδαληνής. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και ευχόμαστε στους αμφισβητούντες να διαβάσουν με καλοπροαίρετη διάθεση ώστε να δουν την αλήθεια... Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.