26 Μαΐ 2014

Την παρεμβολήν των Αγίων και την Πόλιν την ηγαπημένην


«Την παρεμβολήν των Αγίων 
και την Πόλιν την ηγαπημένην»

«...ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν...
Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς...

...καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον...

...Ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.

Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.

Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ... » Αποκάλυψις Ιωάννου

***

ΌΤΑΝ Η ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΕΠΙΤΕΘΕΙ αιφνιδίως προς συντριβήν νοτίων στηριγμάτων του Βορρά της Ανατολικής Μεσογείου, εξεγείρεται ο αναβράζων Βορράς! Τότε θα ταραχθώσι τα «επί τα βόρεια μέρη» (Μεθοδίου, «Χρησμοί και Προφητείαι…», σ.46) έθνη και κινήσωσιν αιφνιδίως «μετά μεγάλης βίας και δριμύτητος θυμού» (Μεθοδίου, «Χρησμοί και Προφητείαι…», σ.46) εις πόλεμον εκδικήσεως πρωτοφανούς εκτάσεως και ταχύτητος.

Διηρημένα «εις τέσσαρας αρχάς» (Μεθοδίου, «Χρησμοί και Προφητείαι…», σ.46), θα επιτεθώσι σφοδρώς κατά των τεσσάρων μετώπων εναερίως και χερσαίως, και εντός ωρών και ημερών «το ξανθόν γένος» (Μεθοδίου, «Χρησμοί και Προφητείαι…», σ.46) του Γώγ «πάσαν τεφρώσει» (Χρησμοί Λέοντος του Σοφού, PG.107,1149).

Βαβυλώνα, την παλαιάν και νέαν Ρώμην και την κεφαλήν του Νότου. Τότε καταστρέφονται ο θρόνος του δικέρατου θηρίου της Δύσεως, και η «Βύζαντος αυλή, εστία Κωνσταντίνου, Ρώμη, Βαβυλών και Σιών άλλη Νέα» (Χρησμοί Λέοντος του Σοφού, PG.107,1149), και οι κυκλώσατες «την παρεμβολήν των αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην» (Αποκαλ.κ', 9), καθ' ότι «καταφάγεται αυτούς πύρ» (Ψαλμ.20,10).

ΠΗΓΗ: Από δημοσίευση του Δημήτρη Μετσοβίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.