24 Οκτ 2014

Ον ζών μετ΄ενεργείας και δυνάμεως, που κατακυριεύει πάν το εναντιούμενον αυτώ.


Ον ζών μετ΄ενεργείας και δυνάμεως,
που κατακυριεύει πάν το εναντιούμενον αυτώ.


Ο χριστιανισμός λέγει με απλότητα
Ουδείς εώρακε τον Θεό, ει μή ο Θεός.

Ο Θεός απεκάλυψεν Εαυτόν η δε αποκάλυψις είναι μυστήριον
όπερ ούτε ο λόγος ούτε το πνεύμα δύνανται να καταλάβουν.

Αλλ' αφού ο Θεός ελάλησε, πρέπει να πιστεύσωμεν.
Τούτο είναι ορθότατον.

Το Ευαγγέλιον δεν είναι απλούν βιβλίον,
αλλ' είναι όν ζών μετ' ενεργείας και δυνάμεως,
που κατακυριεύει πάν το εναντιούμενον αυτώ.

Αισθανόμενοι μελετώντες αυτό ότι αισθανόμεθα θεωρούντες τον Ουρανόν.
Ιδού επί της τραπέζης το κατ' εξοχήν τούτο βιβλίο.
Δεν κουράζομαι μελετών αυτό πάντοτε με την αυτή ευχαρίστηση.

Ο Χριστός δεν αλλοιούται,ουδέποτε διστάζει εν τη διδασκαλία Εαυτού.

Ουδαμού ευρίσκομεν την αυτήν σειράν ωραίων ιδεών και ηθικών αρχών,
αίτινες διέρχονται ως τα τάγματα της ουρανίας στρατιάς.

Διά της αναγνώσεως ταύτης ουδέποτε η ψυχή κινδυνεύει
ν' αποπλανηθή με το βιβλίον τούτο.

Και αφού άπαξ κυριεύσει το πνεύμα
αιχμαλωτίζει ακολούθως και την καρδιά.

Αυτός ο Θεός είναι φίλος, πατήρ και όντως Θεός ημών.
Οποία απόδειξη του Ιησού Χριστού!

Με κράτος τόσο απόλυτον ένα μόνο έχει σκοπό,
την πνευματική βελτίωση των ανθρώπων,
την καθαρότητα της συνειδήσεως,
την περί την αλήθειαν ένωση,την αγιότητα της ψυχής.

Τέλος τούτο είναι το τελευταίο μου επιχείρημα.

Δεν υπάρχει Θεός εν τοις ουρανοίς,
εάν ο άνθρωπος δυνηθεί να επινοήσει
και εκτελέσει με πλήρη επιτυχία
τον γιγαντιαίο σκοπό του
να υποκλέψει υπέρ εαυτού
την ανωτάτη λατρεία,
σφετεριζόμενος το όνομα του Θεού.

Μόνο ο Ιησούς ετόλμησε τούτο.

Είναι ο μόνος που είπε καθαρά: Θεός ειμί.

Η ιστορία ουδέν άλλο άτομο αναφέρει χαρακτηρισθέν έτσι
αφ' εαυτού τη επωνυμία του Θεού κατά την απόλυτον έννοια!!!!

Ουδαμού της Μυθολογίας εκδηλούται ότι ο Ζεύς
και οι λοιποί θεοί εθεοποιήθησαν.

Οι απόγονοι διάδοχοι των πρώτων Δεσποτιών εθεοποιήθησαν αυτούς
επειδή πάντες οι άνθρωποι είναι εκ του αυτού γένους.

Ο Αλέξανδρος απεκάλεσεν εαυτόν υιόν Διός
αλλ' άπασα η Ελλάς επεμειδίασεν εις την γοητείαν ταύτην.

Ωσαύτως και η των Ρωμαίων αυτοκρατόρων αποθέωσις
ουδέποτε υπήρξε σπουδαίον πράγμα παρά Ρωμαίοις.

Ουδαμού αλλαχού απαντά τοιαύτη σειρά ωραίων ιδεών
και ηθικών αποφθεγμάτων κατά την τάξιν χωρούντων

ως αι στρατιαί του ουρανού και εμποιούντων εν ημίν
το αυτό αίσθημα,ο αισθάνεται τις θεωρών

το απέραντον χάος περιλαμπούς ουρανού
εν ωραία θερινή εσπέρα όλην
την δόξαν των αστέρων περιβεβλημένου...

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.